English version below.


Algemene Voorwaarden

Algemeen

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de Klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Een bestellingsopdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor Axiris indien Axiris de inhoud hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Bij elke aankoop wordt een verkoopsnota of factuur meegegeven, met naam en adres van de Klant, datum van aankoop, artikelbeschrijving, afrekening en de wijze waarop betaald werd.

De particuliere consument heeft het recht aan Axiris mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van bijkomende kosten uitgezonderd de retourkosten en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De goederen dienen terugbezorgd te worden in originele en schone staat in de originele verpakkingsmaterialen en zonder enige gebruikssporen.

Axiris aanvaardt echter geen terugname voor de volgende producten:

Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn aangegeven op onze website. Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na de leveringsdatum.

Garantie

Er geldt een garantie van acht dagen voor fysieke media waarop software is geleverd. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van levering. In geval van retour van het defecte medium voegt de koper een ondertekende brief met nauwkeurige omschrijving van de klacht toe. Als blijkt dat er een defect is op het medium, dan wordt dit medium omgeruild.

Op hardware geldt de wettelijke garantie van twee jaar met betrekking tot de niet-conformiteit van de geleverde goederen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21.09.2004. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van levering.

Uitgesloten van garantie zijn:

Axiris is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de geleverde software, noch voor de gegevens die de Klant gebruikt in combinatie met de geleverde software.

Overmacht

Een overeenkomst tussen de Klant en Axiris kan door beide partijen zonder enige vergoeding opgeschort of beëindigd worden wanneer overmacht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.

Er is sprake van overmacht wanneer onvoorziene gebeurtenissen optreden die de uitvoering van de overeenkomst voor één of beide partijen onmogelijk maakt, voor zover die onvoorziene gebeurtenissen niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partijen.

Eigendom

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Axiris zo lang de volledige prijs niet betaald is.

Intellectuele Eigendomsrechten

Levering omvat geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Indien software van derden aan de Klant wordt geleverd door Axiris, zullen de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en alle andere contractuele voorwaarden van de leverancier van deze software van toepasselijk zijn.

Indien software die eigendom van Axiris is wordt geleverd, zullen de huidige voorwaarden van toepassing zijn.

Het is de Klant niet toegestaan:

De Klant verleent Axiris toestemming voor gebruik van zijn naam en logo ten behoeve van intern gebruik, voor zover de dienstverlening van Axiris dit rechtvaardigt.

Betalingsmodaliteiten

Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant een intrest van tien (10) procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien kan Axiris tien (10) percent van het ontbetaalde bedrag of een minimum van vijfendertig (35) euro factureren ter compensatie van buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade.

Indien De Klant protest tegen een factuur wil indienen, moet de Klant het protest schriftelijk binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum indienen. De Klant moet de datum en het nummer van de factuur in het schriftelijk protest vermelden.

In geval van niet-betaling behoudt Axiris zich het recht voor om verdere leveringen en diensten stop te zetten.

In geval van niet-betaling behoudt Axiris zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

Bevoegde Rechtbank

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd.


General Terms and Conditions

General

Except for exceptional conditions stated on the front side of the invoice or order and signed for approval by the Customer, only the conditions described next are applicable, excluding any other conditions.

An order from the Customer is contractually binding to Axiris only if Axiris has returned a written confirmation of the contents of the order.

A receipt or invoice stating the Customer's name and address, date of purchase, description of items, payment and method of payment, is handed over with each purchase.

The private consumer has the right to inform Axiris that he renounces the purchase without payment of additional costs except for returning the goods, and without giving any reason within fourteen (14) days from the day following the delivery of the product. The goods must be returned in their packaging and lack any signs of usage.

 However Axiris doesn't accept any return of the following products:

Delivery Time

Delivery times are indicated on our website. Complaints regarding delivery must be made by registered letter within eight (8) days after the delivery date.

Warranty

A warranty period of eight days applies for physical media on which software is delivered. The warranty period starts from the date of delivery. In case of return of the defective media, the buyer adds a signed letter with detailed description of the complaint. If it turns out there is a defect in the media, this media will be replaced.

Hardware statutory warranty of two years applies to the non-conformity of the goods as published in the Belgian Official Gazette on 21.09.2004. The warranty period starts from the date of delivery.

Be excluded from warranty:

Axiris is not responsible for improper use of the delivered software, nor for the data used by the Customer in conjunction with the delivered software.

Force Majeure

An agreement between the Customer and Axiris may be suspended by either party without any compensation or be terminated if force majeure is temporarily or permanently preventing the enforcement of the agreement.

There is force majeure when unforeseeable events occur that makes the performance of the contract impossible for one or both parties, to the extent those unforeseeable events are not attributable to the affected parties.

Ownership

The delivered goods remain the property of Axiris as long as the total price has not been paid.

Intellectual Property Rights

Delivery does not include transfer of intellectual property rights.

If third party software is provided by Axiris to the Customer, the delivery terms, licenses, warranties, conditions of support and all other contractual conditions of the supplier of this software will be applicable.

If software owned by Axiris is supplied, the current conditions will apply.

The Customer is not allowed:

The client authorizes Axiris to use its name and logo for internal use as far doing so is justified by the services provided by Axiris.

Terms of Payment

In case of non-payment on the due date, the Customer is indebted an interest of ten (10) percent per annum on the unpaid amount. Furthermore, Axiris may invoice ten (10) percent of the unpaid amount or a minimum of thirty-five (35) euro to compensate for extrajudicial fees and contractual damages.

If the Customer wishes to submit protest against an invoice, the Customer has to submit the protest in writing within eight (8) days following the invoice date. The Customer shall state the date and the number of the invoice in the written protest.

In the event of non-payment, Axiris reserves the right to discontinue any further deliveries and services.

In the event of non-payment, Axiris reserves the right, without prior notice, to consider the agreement as legally dissolved.

Court of Competent Jurisdiction

In case of dispute, only the Courts in Hasselt (Belgium) have jurisdiction.